วันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2555

การใชคำเชื่อม Conjuntion


การใช้ คำเชื่อม Conjunction

โดย นางสาวอรัญญา เขียวขำ
คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
รหัส 533410020144 มรม.

การใช้  Conjunction (คำเชื่อมประโยค)

so that, in order to, in order that   =  เพื่อที่จะ.....
I go to university so that I study.
I go to university in order to study.

however, although, though, even though, = ถึงแม้ว่า   แม้ว่า
I go to the sea however I don’t want to swim.
I study hard even though I don’t pass the exam.

as……as  =  เหมือนกัน    เท่ากันกับ....
English is as difficult as calculus.

as if,  as though  =  ราวกับว่า
She is beautiful as if an angle. 

both…….and, = ทั้ง.......และ 
not only……but also =  ไม่เพียงแต่......แต่ยัง......
Jane can speak both Mandarin and Japanese.
Jane can not only speak Mandarin but also Japanese and English.

either…….or  =  ไม่.........ก็
Either I or you have to present our project.

neither……..nor =    ไม่..........และ
Neither you nor I present our project.

so……..that               =     มากจนกระทั่ง
The tea is so hot that I can’t drink it.

No matter how   = ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม
No matter what   =  ไม่ว่าอะไรก็ตาม
No matter where =  ไม่ว่าที่ไหนก็ตาม
No matter where you are, I will be there.

so far =  จนบัดนี้
I have been in Thailand so far.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น